7eca021db458ec226751334da212e6b2_11325461847.jpg

 


뒷짐지고 근엄.....진지.............85e863ef8a8708da4ec08c2c5a23_11325462868.png

  

 

fdf55001a031866dc21a2b7abcf73940_11325462237.pngf73a5b72418b741d2d0eb2f3e9e35219_11325462241.png


멀~~~찍291ca1a14684dd1176fda6b501b14ef0_11325462614.jpg82202597a1b6497a6eb5cffb0b6f88f5_11325464082.jpg

 


bad5b584881b5dcb1026a661b4bf0507_11325464352.png

 

 

2418c7fded2e63e1e87d19e0899cdea4_11325463074.jpg

 


수갑을 시민이 채우나요????????b02098b6193b5c6adce97bb17258e073_11325463209.jpg


 

 

 

1.jpg

 

흉기난동으로 경찰들 출동!~~~~~~~

 

2.jpg

 

경찰들이 제압 므찌게함

 

 

 

3.jpg

 

 

뒤늦게 나타난 여경......... 힐러?임?

 

 

 

 

 

9c7fd272bfaf39d981749da05adcaa15_11268248604.png

 

 

1.jpg

 

 

6b278fb2b927a4ef4bc1cc1d5f6da43f_11268248538.jpg

 

 

4fa6b01427bace70dc853eecea36f7e6_11268248566.png

 

 

의경들은 1선 몸빵

여경들은 오또케오또케

  

 

ff995ff16f5d2941402373d891c9e30a_11325463859.jpg

 

급여는 경찰들과 동일
여경혜택은 남경에 비해 압도적 우위~
K-여경 든든합니다 아주!!!!!